FANDOM


Phụ lục E là phần thứ 5 trong loạt phụ lục thuộc Cuốn sách Đỏ của biên Tây, nó có nội dung bao gồm các giới thiệu về các bản ghi chép và những ngôn ngữ.

Chi tiết nội dung bao gồm :Edit

1. Phát âm của một số từ và tên riêng

2. Ghi chép

- Ký tự ngôn ngữ Angerthas

- Ký tự ngôn ngữ Tengwar

Thông tin bài viết

  • Nguồn từ : Lord of the Rings Wikia
  • Biên dịch :Lê Tuấn Nghĩa – redd3diem
  • Ngày dịch : 17-3-2014

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.